Η Εταιρία μας K&P Engineering συμμετείχε τον Ιούνιο-Ιούλιο 2018 στην συστηματική αρχαιολογική έρευνα, που εκτελείται από τρεις (3) Ελληνικούς επιστημονικούς φορείς σε βεβαρημένο θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά σε χώρο μείζονος ιστορικής σημασίας στην Σαλαμίνα.

IMG_20180706_125146
DR12
Öùôïãñáößá ðïõ äüèçêå óÞìåñá óôç äçìïóéüôçôá êáé åéêïíßæåé êáôáâõèéóìÝíï âñá÷ßïíá óôï  ¼ñìï ôïõ Áìðåëáêßïõ. Ïëïêëçñþèçêå ç äåýôåñç öÜóç ôçò äéåðéóôçìïíéêÞò õðïâñý÷éáò Ýñåõíáò óôéò áíáôïëéêÝò áêôÝò ôçò Óáëáìßíïò ðïõ åîåëß÷èçêå, ìå åíôáôéêïýò ñõèìïýò, óå èáëÜóóéá Ýêôáóç ìåßæïíïò éóôïñéêÞò óçìáóßáò: á) óôïí ¼ñìï ôïõ Áìðåëáêßïõ, ëéìÝíá ôçò ÊëáóéêÞò ðüëçò ôçò Óáëáìßíïò, õðü ôïí Ýëåã÷ï ôïõ Áèçíáúêïý êñÜôïõò êáé êýñéï ÷þñï óõãêÝíôñùóçò ôïõ åíùìÝíïõ Åëëçíéêïý óôüëïõ ôçí ðáñáìïíÞ ôçò íáõìá÷ßáò ôïõ 480 ð.×. êáé â) óôçí ðåñéï÷Þ óôá âüñåéá êáé áíïéêôÜ ôçò ÷åñóïíÞóïõ ôçò Êõíüóïõñáò, åðß ôçò ïðïßáò åíôïðßæïíôáé ôá óçìáíôéêüôåñá ìíçìåßá ôçò Íßêçò , Ôñßôç 5 Óåðôåìâñßïõ 2017. Ç Ýñåõíá ðñáãìáôïðïéåßôáé óôï ðëáßóéï ôñéåôïýò ðñïãñÜììáôïò óõíåñãáóßáò (2016-2018), ìåôáîý ôçò Åöïñåßáò Åíáëßùí Áñ÷áéïôÞôùí (Å.Å.Á.) ôïõ ÕÐ.ÐÏ.Á. êáé ôïõ Éíóôéôïýôïõ Åíáëßùí Áñ÷áéïëïãéêþí Åñåõíþí (É.ÅÍ.Á.Å.), õðü ôçí äéåýèõíóç ôçò Äñïò ÁããåëéêÞò Óßìùóé, ÐñïúóôáìÝíçò ôçò Åöïñåßáò, êáé ôïõ ÃéÜííïõ Ã. Ëþëïõ, ÊáèçãçôÞ ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Éùáííßíùí êáé ÐñïÝäñïõ ôïõ Éíóôéôïýôïõ, ìå ôçí óõììåôï÷Þ ôïõ Åñãáóôçñßïõ ÈáëÜóóéáò Ãåùëïãßáò êáé Öõ

Η K&PEngineeringκλήθηκε από το Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών (Ι.ΕΝ.Α.Ε.) να εκτελέσει αφυδάτωση θαλάσσιου πεδίου στο μυχό του σημερινού Όρμου Αμπελακίου. Πρόκειται για τον χώρο συγκέντρωσης του μεγαλυτέρου τμήματος του ενωμένου Ελληνικού στόλου την παραμονή της μεγάλης ναυμαχίας του 480 π.Χ.,ο οποίος γειτνιάζει με τα σημαντικότερα μνημεία της Νίκης: το πολυάνδρειον (τύμβο) των Σαλαμινομάχων και το Τρόπαιον επί της Κυνόσουρας. 

Το συγκεκριμένο πεδίο αφυδατώθηκε σε βάθος 60 εκ. εφαρμόζοντας μια νέα τεχνική για την Ελλάδα, η οποία δεν αφήνει καθόλου αποτύπωμα από την χρησιμοποίησή της στο περιβάλλον του βυθού. Το ‘’στέγνωμα’’ του πεδίου, έγινε με σκοπό την υποβοήθηση και επιτάχυνση της αρχαιολογικής έρευνας, σε περιοχή όπου έχει εντοπισθεί μεγάλο δημόσιο κτήριο (ναός) παρά τον λιμένα της Κλασικής-Ρωμαϊκής πόλης της Σαλαμίνος. Η έρευνα, «αμφίβιου» χαρακτήρα, διευθύνεται από τον Γιάννο Λώλο, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και την Δρα Αγγελική Σίμωσι (από πλευράς Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων), με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (υπό τον Καθηγητή Γ. Παπαθεοδώρου), ενώ υπεύθυνη εργασιών πεδίου και εργαστηρίου είναι η Δρ. Χριστίνα Μαραμπέα και τεχνικός υπεύθυνος ο Νίκος Γκόλφης. Χορηγός της έρευνας του 2018 είναι η ναυτιλιακή εταιρία Common Progress.

Ας σημειωθεί ότι κατά τα τελευταία χρόνια το Ι.ΕΝ.Α.Ε. (φορέας άσκησης της Υποβρύχιας Αρχαιολογίας από το 1973) πραγματοποιεί δύο πολύ σημαντικά υποβρύχια αρχαιολογικά προγράμματα, ένα στον Παγασητικό και ένα στον Αργοσαρωνικό Κόλπο. Δύο ακόμη υποβρύχια ερευνητικά προγράμματα διεξάγονται σε συνεργασία με την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Α.: το πρώτο στο Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο και το δεύτερο στη Σαλαμίνα. Στην πορεία των πρόσφατων ερευνών τεκμηριώθηκαν σημαντικά ναυάγια και βυθισμένοι οικισμοί/εγκαταστάσεις της Μυκηναϊκής, Κλασικής, Ελληνιστικής, Ρωμαϊκής, Πρωτοβυζαντινής και Βυζαντινής περιόδου, προσθέτοντας νέα στοιχεία/αποδείξεις για τους θαλάσσιους δρόμους και το εμπόριο κατά την Αρχαιότητα.

 

 

Δείτε τα δημοσιεύματα

‘’Καθημερινή’’αρθρο «Αναδύονται» 2.500 χρόνια ιστορίας στη Σαλαμίνα

 

‘’ΕΡΤ’’ Ειδήσεις άρθρο Σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στην Σαλαμίνα

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam eu hendrerit nunc. Proin tempus pulvinar augue, quis ultrices urna consectetur non.